ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Vánoce zadarmo!“
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮTento text obsahuje závazná pravidla a podmínky reklamní soutěže (dále jen „soutěž“).


I.
Pořadatel soutěže


Pořadatelem soutěže je společnost u&we Advertising, spol. s r. o., se sídlem Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 25675141, která soutěž pořádá z pověření společnosti expert ČR, spol. s r. o.
(dále jen „pořadatel“).


II.
Místo a doba trvání soutěže


Soutěž „Vánoce zadarmo!“ (dále jen „soutěž“) probíhá v termínu od 11. listopadu 2021 0:00 hod. do 24. prosince 2021 20:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) v prodejnách obchodní sítě expert ČR nebo prostřednictvím internetové sítě v elektronickém obchodě www.expert.cz (dále jen „místo konání soutěže“). Kompletní seznam prodejen, kde soutěž probíhá, je po dobu konání soutěže k dispozici na internetové stránce soutez.expert.cz nebo trvale na internetových stránkách www.expert.cz. Provozovatelem elektronického obchodu www.expert.cz je firma expert ČR, spol. s r. o. se sídlem v Klíčanech u Prahy.


III.
Základní principy soutěže

vzor uctenky
Soutěže se prostřednictvím internetových stránek soutez.expert.cz mohou zúčastnit všechny svéprávné plnoleté fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a adresou pro doručování výhry na území České republiky, které:

v místě konání soutěže (celkem 27 maloobchodních prodejen sítě expert a e-shop expert.cz) a v době konání soutěže uskuteční nákup libovolného zboží v libovolné hodnotě, zaregistrují se na internetové stránce soutez.expert.cz a zadají zde číslo účtenky, kterou obdrží k uskutečněnému nákupu. Počet zaregistrovaných účtenek jedním účastníkem není omezen.

Objednávky zákazníků e-shopu expert.cz budou do soutěže zaregistrovány automaticky. Podmínkou je, že takové objednávky byly v době konání soutěže vytvořeny a rovněž zaplaceny, způsob úhrady objednávky nemá na účast v soutěži vliv. Stornované objednávky budou ze soutěže vyřazeny. V případě, že zákazník e-shopu nechce, aby jeho objednávka byla zařazena do soutěže, může projevit svojí vůli označením příslušného zaškrtávacího pole v rámci rozhraní konfirmace objednávky.

O zařazení do soutěže bude každý účastník vyrozuměn e-mailem. K účasti v soutěži opravňuje každá účtenka, která splňuje výše uvedené podmínky, účastník se tak může účastnit soutěže s více čísly účtenek. O výhře v soutěži rozhoduje náhoda.

Povinností každého účastníka soutěže je ponechat si originál soutěžní účtenky nebo účtenek k případnému prokázání oprávněnosti výhry.

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící používající falešné nebo fiktivní e-mailové adresy a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

Informační linka k soutěži je e-mailová: dotaz(zavináč)vyhrajsexpertem.cz


IV.
Výherce, výhry v soutěži a předání výher:


Do soutěže „Vánoce zadarmo!“ jsou vloženy následující výhry:

a) Hlavní výhra28 x kredit na nákup zdarma v hodnotě účtenky nebo objednávky, která bude vyhodnocena jako výherní.
Kredit bude předán formou dárkové karty opravňující držitele k nákupu v maloobchodních prodejnách sítě expert nebo v e-shopu expert.cz.
Platnost dárkové karty je 1 rok od vydání.

b) Garantovaná výhra – 5% sleva na nákup příslušenství. Slevu je možné uplatnit v místě konání soutěže do 7. ledna 2022.

Výherci soutěže budou vyhodnoceni dne 6. ledna 2022 losováním ze všech účtenek a objednávek platně zařazených do soutěže dle výše uvedených pravidel.
Soutěžní databáze bude rozdělena na 28 dílčích databází dle místa uskutečnění nákupu (27 maloobchodních prodejen sítě expert + datábáze nákupů v e-shopu expert.cz). Z každé dílčí databáze bude vylosován 1 výherce hlavní výhry.

Garantovanou výhru získává každý účastník soutěže zaregistrováním první soutěžní účtenky nebo uskutečněním první soutěžní objednávky v e-shopu. Garantovanou výhru je možné čerpat v místě konání soutěže až do 7. ledna 2022 a to po předložení slevového kupónu, který soutěžící obdrží e-mailem společně s potvrzením své účasti v soutěži. Zákaznící e-shopu mohou garantovanou výhru uplatnit zadáním slevového kódu při uskutečnění objednávky.

Každý výherce bude o výhře informován nejdéle do 5 pracovních dnů následujících po jeho vylosování, kdy bude kontaktován telefonicky zástupcem pořadatele, který mu sdělí podrobnosti o získání a předání nebo doručení výhry.

Nárok na předání výhry vzniká teprve ověřením čísla účtenky a porovnáním s uskutečněným prodejem zboží.
Předložit soutěžní účtenku k ověření může výherce i elektronicky a to zasláním její fotokopie v datové formě na dohodnutou e-mailovou adresu.

Jestliže výherce nedoloží pořadateli doklad o nákupu, jehož číslo se shoduje s číslem účtenky vyhodnocené jako výherní, a to do 31. ledna 2022 včetně, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že výherce nedoloží správnost účtenky a tudíž nesplnil podmínky soutěže, zaniká výherci nárok na převzetí výhry. Pořadatelem bude vylosován jako výherce další soutěžící. Tento způsob bude pokračovat až do předání výhry soutěžícímu, který splnil všechny podmínky soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a dále pak ke společnostem expert ČR s. r. o. a K+B Progres a. s., či k firmám pověřeným zajištěním této soutěže a rovněž jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

Pořadatel neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za jakékoli případné vady výhry. Případné reklamace musí výherce uplatnit u prodejce, u kterého byla výhra zakoupena.


V.
Práva a povinnosti pořadatele


Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je vyhlašovatelem stanovena. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti mobilního čísla nebo v důsledku chyby v doručování na straně mobilního operátora.

Pořadatel zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.


VI.
Osobní údaje


Soutěžící uděluje přihlášením se prostřednictvím internetových stránek soutez.expert.cz pořadateli bezplatný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadatelem soutěže, tj. společnosti u&we Advertising, spol. s r. o., se sídlem Mělnická 31, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 25675141 (dále jen „správce“), pro účely vyhodnocení soutěže. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolán (aktuální adresa pořadatele viz www.uwe.cz).

Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je pořadatel.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 60 dnů zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Osobní údaje soutěžících s výjimkou platných výherců hlavní výhry budou zpracovávány a uloženy po dobu 60 dnů od skončení doby konání soutěže zejména pro potřeby řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a řešení případných reklamací. Po skončení uvedené lhůty budou soubory s osobními údaji vymazány ze všech databází, nosičů dat a úložišť. Osobní údaje platných výherců hlavní výhry budou uloženy po dobu 3 let od předání výhry, a to z důvodu schopnosti pořadatele splnit případně povinnost poskytnutí součinnosti orgánům daňové správy.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.


VII.
Závěrečná ustanovení


Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na internetové adrese soutez.expert.cz a v písemné formě také v sídle pořadatele. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail dotaz(zavináč)vyhrajsexpertem.cz.V Praze dne 10. listopadu 2021

u&we Advertising, spol. s r. o.